REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “Olive Tree Spa Clinic”

1.Przedmiot regulaminu
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego „Olive Tree Spa Clinic” dostępnego pod adresem: www.olivetreesc.com
1.2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „Olive Tree Spa Clinic”, w toku składania zamówienia, KUPUJĄCY potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu oraz akceptację zawartych w nim regulacji.

2.Definicje
2.1. SPRZEDAWCĄ jest przedsiębiorstwo “EURO FASHION” Sławomir Woś z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83 – 000), przy ul. Powstańców Warszawy 69, zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pod numerem 3553; NIP: 593 – 000 – 40 – 93, tel. (0048) 58 692-22-14/15; adres e-mail sklep@eurofashion.com.pl .
2.2. SKLEPEM są witryny internetowe umieszczona na stronie www.olivetreesc.com, umożliwiające dokonywanie zakupów artykułów kosmetycznych oferowanych przez „Olive Tree Spa Clinic”, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.
2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.
2.4. KONSUMENTEM jest KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonująca ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową KUPUJĄCEGO.
2.5. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

3. Ogólne zasady sprzedaży
3.1. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE;
b) prawidłowe wypełnienie formularza lub druku zamówienia, którego wzór został zamieszczony w SKLEPIE;
c) wysłanie FORMULARZA zamówienia pocztą elektroniczną ze strony www.olivetreesc.com
3.2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu kontaktowego lub adres internetowy.
3.3. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie możliwe działania by wysłać zamówienie nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczy zamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji.
3.4 Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3.5. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.3 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
3.6. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, że jest on dostępny w sprzedaży. Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności towaru na magazynie oraz u dystrybutora. Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych
produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
3.7. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, SPRZEDAWCA spełni na żądanie KUPUJĄCEGO świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. W takim wypadku, KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt SPRZEDAWCY.
3.8. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
3.9. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów, a także opis ich właściwości były zgodne z rzeczywistością.

4. Zasady dostarczania zamówień
4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.
4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionych produktów, stosownie do wybranej formy dostawy towarów.
4.3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, SPRZEDAWCA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jest indywidualnie.
4.4. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 300 zł, koszt dostarczenia zamówionych produktów KUPUJĄCEMU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa SPRZEDAWCA.
4.5. Odbierając przesyłkę, KUPUJĄCY powinien sprawdzić w obecności pracownika poczty lub kuriera czy paczka nie posiada zewnętrznych uszkodzeń i zniekształceń, a także zwrócić uwagę czy opakowanie lub taśmy pozostały nie naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub też naruszenia taśmy, KUPUJĄCY powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ.
4.6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą jej wydania KUPUJĄCEMU. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, jeżeli SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez KUPUJĄCEGO.

5. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia
5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz cenę za dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki albo w innej formie wybranej przez KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia.
5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary.
5.3. KUPUJĄCY, gdy posiada status stałego klienta, może uiszczać cenę za dostarczone produkty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej do zamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów
6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;
6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem poniższych danych:
adres korespondencyjny:
Euro Fashion Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69; 83 – 000 Pruszcz Gdański
tel. (++48) 58 692-22-14/15
tel. (++48) 58 692-22-16 (zamówienia internetowe/internet orders)
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Adresat:
Euro Fashion Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69
83 – 000 Pruszcz Gdański
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
____________________________________________
Adres konsumenta(-ów):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Podpis konsumenta(-ów) _________________ _________________
Miejscowość _______________________________, data _____________________.
*Odpowiednie skreślić.

6.6. KONSUMENT może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej SPRZEDAWCY [www.olivetreesc.com]. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości, SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane od KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji KONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności SPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy na adres:
Euro Fashion Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69
83 – 000 Pruszcz Gdański
6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.
6.12. SPRZEDAWCA ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania w zwykły sposób pocztą. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą albo rzecz nie zostanie odesłana w zwykły sposób pocztą, KONSUMENT będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów
7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu KONSUMENTA, obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego.
7.2. . Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VAT dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnych śladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym.
7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

8. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW
8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została KUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.
8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:
a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;
b) na adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.
8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.
8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.
8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KONSUMENTA inny sposób zaspokojenia.
8.9. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.
8.10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA
9.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
9.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
9.3. KUPUJĄCY składa reklamacje niezwłocznie pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY lub na adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl.
9.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.
9.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.
9.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów KUPUJĄC zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
9.7. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
9.8. KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Gwarancja i usługi posprzedażowe
SPRZEDAWCA nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażowych.

11. Postanowienie końcowe
11.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umów zawieranych za pośrednictwem SKLEPU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
11.2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji i ozdabiania paznokci, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów, sprzedaż kosmetyków do makijażu, sprzedaż urządzeń i narzędzi kosmetycznych oraz fryzjerskich, szkolenia kosmetyczne, a także z zakresu pielęgnacji i ozdabiania paznokci, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.
11.3. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom, działającym na podstawie i w ramach uprawnień przyznanych przepisami powszechnie obowiązującymi.
11.4. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi. SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.
11.5. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.
11.6. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przez KONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych przepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacji przez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji.
11.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.olivetreesc.pl

12. Wejście w życie regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku